Vakanzaktivitéiten fir Jonker zu Eechternoach

                                                                                                                                                                                                 Inscription / Umeldung                                                                                                                    

Eng flott, interessant Vakanz doheem zu Iechternach !                                                                                                                                                                                              Den Eechternoacher Schäfferot verstäerkt seng Jugendaarbecht an huet 4motion engagéiert fir 2014 iwwert de Summer eng ganz Rei vu flotten Aktivitéiten fir Jonker ze organiséieren.Iwwer 15 Aktivitéiten an de Beräicher Kultur, Natur a Sport fir dass d'Vakanz och zu Eechternoach nach méi Spaass mëscht, a vill Ofwiesslung bréngt.Net vun Ongeféier kommen Leit aus dem ganze Land an dem Ausland an eis Regioun an an d’Stad Eechternoach, fir een oder méi Deeg vun hirer Vakanz bei eis ze verbréngen.Ronderëm den Iechternacher Séi ginn et esou vill Méiglechkeeten, Se sollen och méi a méi bekannt an ausgenotzt ginn.Duerch d'Zesummenaarbecht matt der asbl 4Motion wäerten nach weider Initiativen ergraff ginn, fir d'Besoinen vun der Eechternoacher Jugend ze erfaassen, an dann, zesummen mat der Gemeng, Moossnamen auszeschaffen, déi deenen Jonken ze gutt kommen.Mee elo heescht et mol: Vakanz! An zwar Vakanz matt Action.

                                                                                                                                           D'Plazen sinn begrenzt fir déi verschidden Aktivitéiten, dofir mellt Iech schnell ënnert desem Link un: Umeldung                                                                                                                                                                                               

Merci allen deenen, déi un dësem éischten Summeraktivitéitsprogramm matgeschafft hunn: 4Motion, der Jugendherberg, dem Naturhaus an allen Workshopgeber.                                                                            De ganzen Programm an Updates op dëser Facebook Page, och accessibel fir déi wou keen Facebook hunn: https://www.facebook.com/jugendechternach 

Fir Nofroen , wend Iech un 4 Motion Tel: 26 54 05 24 an e-mail: participation@4motion.lu oder un de Ben Scheuer (Jugendschäffen) E-Mail: benscheuer@gmx.net

 

Contact

4motion a.s.b.l.
10, rue du Commerce
L-4067 Esch/Alzette
Tel +352 26 54 05 24

info@4motion.lu

Vos besoins

4motion accompagne des acteurs sociaux (associations, institutions, communes, établissements scolaires ou extra-scolaire,...) très divers pour mettre au point des projets sur mesure, en fonction de vos besoins et de vos attentes. Brainstorming, co-création, accompagnement : nous ferons notre possible pour concrétiser vos idées et vous aider à passer à l'action par des processus participatives dont nous pourrions intervenir à travers l'accompagnement, la modération, la formation ou la gestion de projets.

User login