Animateur de pair « Peer2Be »

L'animateur de pair "Peer2be" est un programme de formation réalisé ensemble avec le Service Jeunesse de la Ville d'Esch-sur-Alzette mais accessible à tous les jeunes entre 14-26 ans.


Projeën realiséieren ! Réalise tes projets !

24 & 25 November 2012

Eng Iddi emsetzen ? Eppes op d'Been stellen an eppes veränneren – dat ass een Projet. An dat efficace ze maachen kann een während dësem Weekend léieren. Projektmanagement nennt een dat an dat kanns du herno vill am spéideren Liewen asetzen, well vun Schoul, Beruf, Soziales, Fraizait, Kultur, Gesellschaft an Verainer et sech iwerall lount zielorientéiert (zesummen)zeschaffen.

(Methode-Weekend)

 

Selwer Medien maachen – expression créative par les médias

08 & 09 Dezember 2012

Film, Foto, Internet, Zeitung an Radio – Medien sin iwerall, mee kënnt do dat op d'Tapéit wat däer wichteg ass ? Duerch dësen Atelier léiers du dech selwer kreativ matt Medien auszedrécken an deng Messagen un aaner Jonker oder Erwuessener ze vermëttelen. Du wiels een Medium an een Thema aus an um Enn vum Weekend hues du matt aaneren een Clip, eng Fotoreportage, een Blog, eng Zeitung oder eng Radiosemissioun produzéiert.

(Methode-Weekend)

 

Teamwork & Kommunikatioun – ensemble on est fort

02 & 03 Februar 2013

Während dësem Weekend kriss du déi néideg Kompetenzen fir duerch eng aaner Kommunikatioun besser zesummenzeschaffen. Gruppenaarbescht an der Schoul, matt aaneren op der Aarbescht zesummenschaffen, an der Famill & der Koppel, am Verain, mäer schwätzen permanent an oft lauschteren mäer aaneren no. Do geet villes schiif an féiert zu Konflikter, Frustratiounen, Echec'en. Hei léiers du Tips & Tricks fir eng méi konstruktiv, efficace an kooperativ Kommunikatioun.

(Methode-Weekend)

 

Trainingsstage – le stage de perfectionnement

02-05 Abrëll 2013

All déi wou opmannst een themateschen Weekend mattgemaach hun, kënnen un dësem Stage deelhuelen fir Geléiertes schon deelweis praktesch unzewenden an déi nächst Etapp zum Peer-Animateur ze maachen. Hei kriss du en Abléck an all d'Methoden an Themen déi op der Peer2be-Menüskaart stin an kanns doropshin auswielen ob & wéieng Formatiounen's du nach wëlls maachen. Du trëffs Jonker vun aaneren Weekender an zësummen beschäftegen mäer eis matt der Roll an der Aufgab vum Peer-Animateur. Techniken déi all Peer-Animateur brauch, Aktivitéiten uleeden, virun engem Grupp stoen an Diskussiounen moderéieren gin während dësen 4 Deeg geléiert.

 

Wat ass een « Peer2be » ?

« Peer2Be » ass een « Animateur de pair » oder « Peer Animateur », een Jonken deen sech selwer, aaner Jonker an sain Emfeld weiderbrengen, positiv veränneren, wëll. « Peers » sin « Jonker ënnert Jonker » an zu villen Themen kënnen Jonker vill méi bewierken wéi wann een Erwuessenen vun uewen erof kënnt an seet wéi/wou/wat. Een « Peer2Be » ass onofhängeg an kann sech zu deem Thema engagéieren wou hatt/heen wëll, d'Escher Gemeng bidd him duerch dësen Projet just eng Ennerstëtzung an eng Méiglechkeet fir aktiv ze gin, mee all Jonken decidéiert selwer wéi hatt/heen sech aktiv an senger Gemeng, Schoul oder sengem Verain abrengen wëll.

 

Wéi kann ech « Peer2be » gin ?

Fir Peer-Animateur ze gin, muss du folgend Etappen duerchlafen:

 • een Weekend an enger Method (Medien, Projektmanagement, Kommunikatioun, Teamwork,...)
 • den Trainingsstage vun 4 Deeg (1 Woch oder 2 WE),
 • een Weekend an engem Thema (Diskriminéierung, Wuelbefannen, Participatioun oder Informatioun)
 • 6 Stonnen Praxis duerch z.B. d'Animatioun vun Atelieren

 

Formatiounsdeeg am Kader vun aaneren Formatiounen (Animateur de Loisir, Animateur PIJ,...) wéi och Weekender vun aneren Organisatiounen gin op Ufro unerkannt. De Mindestalter fir d’Formatioun « Peer2be » unzefänken as 14 Joer.

D’Weekender daueren, falls net aanescht ugesot, vu Samschdes 10:00 Auer bis Sonndes 17:00 Auer.

 

Wat mëscht een als « Peer2be » ?

 • ennerhëllt an sengem Alldaag kleng an grouss Aktiounen fir dass emmer manner Leit diskriminéiert gin, sech gudd spieren, informéiert sin an aktiv un der Gesellschaft deelhuelen
 • animéiert dofir Atelieren matt aaneren Jonken an der Schoul, der Gemeng oder am Verain (Method Moderatioun)
 • realiséiert Video'en, Radiosemissiounen, Blogs, Fotoen oder schréiwt Artikelen (Method Medien)
 • realiséiert Projeten & Kampagnen zesummen matt aanerem an engem Aktiounsgrupp, respektiv begleed esou een Aktiounsgrupp (Methoden Projektmanagement & Moderatioun & Kommunikatioun)
 • engagéiert sech am Verain, als Klassendelegéierten, am Schülerkomitee, am Jugendparlament,...
 • schafft aktiv am Point Info Jeunes matt
 • moderéiert Atelieren während engem Jugendforum oder engem « Place aux Jeunes » Treffen, déi vum Service Jeunesse vun der Escher Gemeng organiséiert gin.

 

Wat brengt mäer dat ?

Dat hängt vill vun däer oof, virun allem kann et dech an deng Peer-Grupp stärken, mee doriwer eraus kriss du duerch dës Formatioun eng Rei Méiglechkeeten:

 • deemno wéieen Thema & wéieng Methoden du mechs kanns du fir d'Gemeng, den PIJ oder 4motion als « Co-Pilote » oder Student schaffen an e klengt Täschegeld verdengen
 • déi Stonnen Formatioun déi's du am Kader vum « Peer2be » mechs ginn däer ugerechnet fir wanns du aaner Formatiounen wëlls maachen (Animateur de Loisir vun der Escher Gemeng oder vum SNJ, Co-Pilote,...). Déi Breveten déi's du do als Ofschloss kriss erméiglechen däer och als Student an Vakanzen fir d'Gemeng oder den SNJ ze schaffen.
 • du kanns Member gin vun der europäescher Peer Training Organisatioun « EPTO » an Peer Trainer aus ganz Europa treffen, bei weiderféierenden internationalen Formatiounen & Treffen mattmaachen, dech an däer Aarbescht professionaliséieren.

Contact

4motion a.s.b.l.
10, rue du Commerce
L-4067 Esch/Alzette
Tel +352 26 54 05 24

info@4motion.lu

Vos besoins

4motion accompagne des acteurs sociaux (associations, institutions, communes, établissements scolaires ou extra-scolaire,...) très divers pour mettre au point des projets sur mesure, en fonction de vos besoins et de vos attentes. Brainstorming, co-création, accompagnement : nous ferons notre possible pour concrétiser vos idées et vous aider à passer à l'action par des processus participatives dont nous pourrions intervenir à travers l'accompagnement, la modération, la formation ou la gestion de projets.

User login